Voor 22:00 besteld, morgen in huis

Algemene voorwaarden

Bemiddelingsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze bemiddelingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Website: beschikbaar gestelde platform bereikbaar via www.brilsz.nl, daaronder mede verstaan alle
bijbehorende subdomeinen.
2. Websitehouder: de onderneming brilsz die gevestigd is aan gooiland 31 Apeldoorn, en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [op aanvraag].
3. Koper: degene die een aankoop doet op bovengenoemde website.
4. Verkoper: onderneming die, hetzij als producent, hetzij als handelaar, roerende zaken verkoopt aan
Koper.
`
ARTIKEL 2 – RECHTEN KOPER
Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de
Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten
en garanties:
1. Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de
overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
2. Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is
betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper spotify premium promotion Koper hiervan op de hoogte te

stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper
een vergelijkbare roerende zaak levert.
3. Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave van
redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van
Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

Let op: Niet alle producten kunnen geretourneerd worden in verband met hygiëne. Denk hierbij aan producten zoals Ondergoed, mondkapjes en sokken.


ARTIKEL 3 – AARD VAN DE BEMIDDELINGSDIENST
1. Het aanbod van roerende raken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door
Verkoper. Bij aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en
Verkoper. Websitehouder is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.
2. Via de Website worden bij derden, die al dan niet gevestigd in de Europese Unie, bepaalde roerende
zaken gekocht.
3. De dienst die Websitehouder levert is een bemiddelingsdienst die wordt geleverd aan een derde. Bij
bestelling van een roerende zaak via de Website, is Websitehouder gemachtigd als bemiddelaar, in
naam van Koper en voor rekening van Koper, op te treden en de roerende zaak te bestellen bij de
daadwerkelijke Verkoper van de betreffende roerende zaak.
4. Indien daadwerkelijke Verkoper gevestigd is buiten Nederland en hierdoor de betreffende roerende
zaak ingevoerd dient te worden, geschiedt dit onder naam van Koper. Bijkomende kosten, zoals
invoer-btw en (douane)inklaringskosten komen voor rekening van Koper.

ARTIKEL 4 – BETALING
1. De afwikkeling van de betaling van het aangekochte product verloopt via Websitehouder.
Websitehouder draagt tevens zorg voor (door)betaling aan de daadwerkelijke Verkoper.
2. Het is mogelijk dat de op de Website vermelde prijzen verschillen van de bedragen die Websitehouder
(door)betaalt aan de daadwerkelijke Verkoper. Het kan voorkomen dat Verkoper in de gelegenheid
wordt gesteld het product, nadat het is aangeschaft door Koper, voor een lager bedrag in te kopen.
Het verschil tussen het door Koper betaalde bedrag en het aan de daadwerkelijke Verkoper betaalde
bedrag wordt in deze gevallen beschouwd als vergoeding voor de door Websitehouder geleverde
bemiddelingsdienst aan de derde.

ARTIKEL 5 – KLACHTENREGELING
1. In het geval dat bij Koper ontevredenheid heerst over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de
overeenkomst, kan dit aan Websitehouder kenbaar gemaakt worden via de
contactgegevens die vermeld staan op de Website. Elke melding die door Koper gemaakt wordt,
wordt door Websitehouder met de meeste zorg en zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
Websitehouder zal ten hoogste veertien dagen na ontvangst van de melding een inhoudelijke reactie
geven aan Koper.

2. Koper kan zich bij ontevredenheid over de in lid 1 van dit artikel genoemde procedure wenden tot de
geschillencommissie van het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Klachten

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of ambacht
en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die geproduceerd en geleverd worden in digitale vorm;
Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk (hulp)middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt, waaronder ook e-mail.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het formulier voor herroeping dat door de ondernemer aan de consument ter
beschikking wordt gesteld en door de consument kan worden ingevuld wanneer hij gebruik wil
maken van zijn herroepingsrecht;
Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of (toegang tot) digitale
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken
voor communicatie op afstand met de consument;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst op afstand, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
samenzijn;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam Bedrijf : Brilsz                                                                             Contact/E-mailadres :info@brilsz.nl
Bezoekadres : wilmersdorf 29 7327 AD                                                               KvK-nummer :75635534
Btw-identificatienummer.(op aanvraag)


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien, op welke wijze deze zijn in te zien en dat deze
algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig verklaard zijn of vernietigd worden, dan blijven deze algemene
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende vernietigde of nietige bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
naar deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien een aanbod een geldigheidsduur van beperkte tijdsspanne heeft of onder voorwaarden
met opschortende of ontbindende werking, of enige andere voorwaarde geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod van de ondernemer bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten, die te allen tijde volledig en nauwkeurig is. Het aanbod omvat een voldoende gedetailleerde beschrijving om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Mocht de ondernemer gebruik maken van enige afbeeldingen die impliceren dat deze afbeeldingen het aangeboden product vertonen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod kunnen de ondernemer niet binden.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:


 • de prijs exclusief belastingen.
  de eventuele kosten van verzending.
  · de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  · het al dan niet van de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
  · of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  · de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  · toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  · de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
  van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
  2. In het geval dat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
  consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
  zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

  gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze
  dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen, uiterlijk bij levering van het product of de dienst of de
  digitale inhoud:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs, exclusief de belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud;
  e. de kosten van aflevering, voor zover van toepassing;
  f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  g. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
  dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  h. in het geval dat de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.

  ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
  Bij levering van producten:
  1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
  2. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  Indien:
  a. de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, vangt de
  bedenktermijn aan op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
  het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, onder voorwaarde dat hij de
  consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
  geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  weigeren.
  b. de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, vangt de
  bedenktermijn aan op de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de
  laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. de overeenkomst strekt tot het regelmatig leveren van producten gedurende een bepaalde
  periode, vangt de bedenktermijn aan op de dag waarop de consument, of een door hem
  aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd:
  3. In het geval dat een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor levering van digitale
  inhoud niet op een materiële drager is geleverd, kan de consument gedurende veertien

  dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden. Deze veertien dagen gaan in
  op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
  drager zijn geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  4. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
  het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
  het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
  bedenktijd.

  5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
  verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
  bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
  zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
  staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
  7. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen
  14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken
  dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt
  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour
  te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
  bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  ARTIKEL 7 – KOSTEN UITOEFENING HERROEPINGSRECHT
  1. Bij uitoefening van het herroepingsrecht door de consument, komt ten hoogste de kosten van
  terugzending voor zijn rekening.
  2. De ondernemer zal zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag, doch uiterlijk 14 dagen na herroeping,
  terugbetalen op dezelfde wijze die door de consument is gebruikt. Hierbij is terugontvangen door de
  webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending vereist.
  3. Eventuele waardevermindering van het product veroorzaakt door onzorgvuldige omgang komt voor
  rekening van de consument. Hier kan geen beroep op worden gedaan indien door de ondernemer niet
  alle wettelijk verplichte informatie betreffende het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient voor het
  sluiten van de koopovereenkomst dient te geschieden.

  ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeldt en het een van de in lid 2
  en 3 opgesomde producten betreft.

  2. Uitsluiting is slechts mogelijk voor de volgende producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomst specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die snel kunnen bederven of verouderen;
  d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
  geen invloed heeft;
  e. voor losse kranten en tijdschriften;
  f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken;
  g. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting is slechts mogelijk voor de volgende diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
  datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
  bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen

Sommige producten komen verzegeld of geseald aan. Wanneer deze verzegeling of seal op welke manier dan ook verbroken is kan het product in geen enkele situatie geretourneerd worden. Producten welke al gebruikt zijn, waarbij het gebruik in welke vorm dan ook voor waarde vermindering zorgt kunnen tevens niet retour worden gestuurd. De uitgever van het product behoudt zich het recht voor om in de eerder genoemde situatie het geld bij retournering niet terug te storen.

ARTIKEL 9 – PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het
product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 – GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
kan doen gelden. Daaronder wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op
de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft
geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om
een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

KLACHTEN 17 –
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [E-MAILADRES]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling vVanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.BEDRIJFSCONSTRUCTIE
Het aanbod van roerende raken op Website wordt niet verkocht door Websitehouder, maar door Verkoper. Bij
aankoop van roerende zaken wordt daarom een contract gesloten tussen Koper en Verkoper. Websitehouder is
dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen
Verkoper en Koper zijn gemakshalve in dit document opgenomen. Nota bene: deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing tussen Koper en Verkoper en derhalve niet inroepbaar jegens Websitehouder.
Indien Verkoper gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de
Europese richtlijn Kopen op Afstand van toepassing. In deze richtlijn staan onder andere de volgende rechten
en garanties:
– Verkoper dient Koper informatie betreffende belastingen, betaling, levering en uitvoering van de
overeenkomst duidelijk en schriftelijk te geven.
– Koper ontvangt bestelling binnen 30 dagen, tenzij met Verkoper een andere termijn is afgesproken. Is
betreffende roerende zaak niet (meer) leverbaar, dan dient Verkoper Koper hiervan op de hoogte te
stellen. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden, tenzij Verkoper
een vergelijkbare roerende zaak levert.
– Koper heeft een herroepingsrecht, inhoudende dat Koper minimaal veertien dagen zonder opgave van
redenen de koop terug kan draaien. Eventueel gemaakte verzendkosten komen voor rekening van
Koper. Eventuele (aan)betalingen dienen binnen dertig dagen teruggestort te worden.

0
  0
  Uw mandje
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Shop